“วราวุธ” ติดตามงานพัฒนาดอยตุง เร่งกรมป่าไม้ออกใบอนุญาตใช้พื้นที่ หลังครม.ไฟเขียว

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายสรุปโครงการฯ ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปโครงการฯ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนโครงการฯ รวมถึงนโยบายในการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ไปขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่
โดย นายวราวุธ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่นอกจากมีบทบาทในการฟื้นฟูผืนป่าแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ มาบริหารจัดการพื้นที่ อาทิเช่น การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟ สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎร และสนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

นายวราวุธ กล่าวย้ำอีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้มีการเสนอเรื่องการใช้พื้นที่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จนนำมาสู่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมได้รับการผ่อนผัน การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เพื่อใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ในการดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายและโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

“ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ดำเนินโครงการดอยตุง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน จึงจะเร่งรัดให้กรมป่าไม้ออกหนังสือใบอนุญาตให้โครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการฯ ในการสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรต่อไป” นายวราวุธ กล่าวในที่สุด

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business